Niết bàn của Phật Thích Ca

  05/12/2015    Lượt xem : 185793

Phật sắp nhập Niết Bàn, khai thị lần cuối cùng có ba lần cảnh cáo. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền cho đến nhập diệt tận định, rồi từ diệt tận định trở ngược lại, cho đến sơ thiền. Thuận nghịch như vậy ra vào chín bậc thiền định xong, nói với đại chúng rằng:

Bài viết tiêu biểu
Nhận Tin Bài Mới

Lượt truy cập
  • 6
  • 690
  • 7,555,904