Lượt xem: 1869

Nghi thức Tết Nguyên Đán

Mã sản phẩm : nghithuctetnguyedan

(Chủ lễ quì ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Tất cả đồng mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện)

$0.00
Số lượng:

  1. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ lễ quì ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Tất cả đồng mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đương lai Di-lặc tôn Phật O Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng, Cung thỉnh mười phương Phật thánh hiền, Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ, Thiên thần Hộ pháp với Long thiên. Hôm nay năm cũ đã qua, năm mới vừa đến, giờ phút giao thừa, chúng con câu hội tại đạo tràng (nêu tên chùa), thành tâm đốt nén hương lòng, hướng về Tam bảo, hiến cúng cầu an. Cúi xin mười phương Tam bảo, nhủ đức từ bi, xót thương chiếu giám. Chúng con tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước, Tâm thành lễ Phật dâng hương. Cầu minh niên vạn sự cát tường, Nguyện xuân nhật Tam nguyên như ý! Nhớ xưa có Đại sĩ, Đức Di Lặc hóa sinh, Ngài có một thân hình, Đầy từ bi hoan hỷ. Giờ này mọi nhà kính cẩn, Xưng dương tán lễ Hồng danh, Đêm nay trăm họ chí thành, Trân trọng cúng dường vía Thánh. Trăm hoa hân hạnh, Mừng Phật Di Lặc giáng sinh; Muôn vật vươn mình, Đón xuân thiên khai thái. Đến đây tất cả chúng con: Cúi đầu lễ bái, Cầu gia đình hạnh phúc an khương; Ngửa mặt dâng hương, Nguyện nước nhà hòa bình hưng thịnh. Năm châu an định, Bốn biển thanh bình, Tình với vô tình, Đồng thành Phật đạo. Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Maha-tát (3 lần). 

  2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO Phật là đấng giác ngộ mình, Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, Từ bi, trí tuệ rạng ngời, Là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O Pháp là phương thuốc diệu thay, Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh, Như vầng trăng sáng lung linh, Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O Tăng là những bậc chân tu, Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi, Thấm nhuần trí tuệ, từ bi, Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

  3. TÁN HƯƠNG (Đại chúng đứng thẳng và chấp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo) Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu cát tường Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành Pháp thân các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban. Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần)

  4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Nay con gặp được xin trì tụng Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mầu Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. (3 lần)

  5. PHẬT NÓI KINH PHƯỚC ĐỨC Đây là những điều tôi được nghe thời đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá-vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ-đà. Hôm đó trời đã vào khuya, có một vị thiên hiện xuống tham vấn Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ: O Thiên và nhân thao thức Muốn biết về phước đức Để sống đời an lành Xin Thế Tôn chỉ dạy. Khi ấy, Đức Thế Tôn tán thán vị thiên nhân và lần lượt chỉ dạy mười phương pháp nuôi lớn phước đức như sau:
  - 1. Phương pháp thứ nhất là "Lánh xa kẻ xấu ác, Luôn thân cận người hiền, Tôn kính bậc đáng kính, Là phước đức lớn nhất."
  - 2. Phương pháp thứ hai là "Sống trong môi trường tốt, Được tạo tác nhân lành, Được đi trên đường chánh, Là phước đức lớn nhất."
  - 3. Phương pháp thứ ba là "Có học có nghề hay, Biết hành trì giới luật, Biết nói lời ái ngữ, Là phước đức lớn nhất."
  - 4. Phương pháp thứ tư là "Được cung phụng mẹ cha, Yêu thương gia đình mình, Được hành nghề thích hợp, Là phước đức lớn nhất."
  - 5. Phương pháp thứ năm là "Sống ngay thẳng bố thí, Giúp quyến thuộc thân bằng,
  Hành xử không tỳ vết, Là phước đức lớn nhất."
  - 6. Phương pháp thứ sáu là "Tránh không làm điều ác, Không say sưa nghiện ngập Tinh cần làm việc lành, Là phước đức lớn nhất."
  - 7. Phương pháp thứ bảy là "Biết khiêm cung lễ độ Biết đủ và nhớ ơn, Không bỏ dịp học đạo, Là phước đức lớn nhất."
  - 8. Phương pháp thứ tám là "Biết kiên trì, phục thiện, Thân cận giới xuất gia, Dự pháp đàm học hỏi, Là phước đức lớn nhất."
  - 9. Phương pháp thứ chín là "Sống tinh cần tỉnh thức, Học chân lý nhiệm mầu, 8  NGHI THỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN Thực chứng được Niết-bàn, Là phước đức lớn nhất." 
  - 10. Phương pháp thứ mười là "Hành xử trong nhân gian, Tâm không hề lay chuyển, Phiền não hết, an nhiên, Là phước đức lớn nhất."  Để chấm dứt bài pháp ngắn gọn nhưng sâu xa và thiết thực này, Đức Phật đã khuyến khích đại chúng bằng bài kệ sau đây: "Ai sống được như thế Đi đâu cũng an toàn, Tới đâu cũng vững mạnh, Phước đức của tự thân." Sau khi nghe Đức Phật tuyên dương mười cách thức tạo phước đức, toàn thể đại chúng đều vui mừng chưa từng có và phát nguyện làm theo.  Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

  6. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Án khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

  (3 lần) Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ tát 

  7. NIỆM PHẬT NGUYỆN AN LÀNH (Niệm mỗi danh hiệu ba lần và đánh một tiếng chuông) Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời thường an lành, Tất cả các thời đều an lành, Xin Phật từ bi thường gia hộ. O Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát O Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát O Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát  Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát O Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát 

  8. SÁM QUY NGUYỆN - Trang nghiêm đài sen ngự tọa Đại hùng từ phụ Thích Ca Đệ tử lắng lòng thanh tịnh Bàn tay chắp thành liên hoa Cung kính hướng về Điều ngự Dâng lời sám nguyện thiết tha. O - Đệ tử phước duyên thiếu kém Sống trong thất niệm lâu dài Không được sớm gặp chánh pháp Bao nhiêu phiền lụy đã gây Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại Vô minh che lấp tháng ngày Vườn tâm gieo hạt giống xấu Tham, sân, tự ái dẫy đầy Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng Gây nên từ trước đến nay Những điều đã làm, đã nói Thường gây đổ vỡ hàng ngày. Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng Nguyện xin sám hối từ đây. O - Đệ tử thấy mình nông nổi Con đường chánh niệm lãng xao Chất chứa vô minh phiền não Tạo nên bao nỗi hận sầu; Có lúc tâm tư buồn chán Mang đầy dằn vặt lo âu, Vì không hiểu được kẻ khác Cho nên hờn giận, oán cừu; Lý luận xong rồi trách móc Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau Chia cách hố kia càng rộng Có ngày không nói với nhau Cũng không muốn nhìn thấy mặt Gây nên nội kết dài lâu; Nay con hướng về Tam Bảo Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. O - Đệ tử biết trong tâm thức Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi: Hạt giống thương yêu, hiểu biết Và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm Hạt lành không mọc tốt tươi Cứ để khổ đau tràn lấp Làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng Đuổi theo hạnh phúc xa vời Tâm cứ bận về quá khứ Hoặc lo rong ruổi tương lai Quanh quẩn trong vòng buồn giận Xem thường bảo vật trong tay Dày đạp lên trên hạnh phúc Tháng năm sầu khổ miệt mài; Giờ đây trầm xông bảo điện Con nguyền sám hối đổi thay. O - Đệ tử tâm thành quy ngưỡng Hướng về chư Bụt mười phương Cùng với các vị Bồ Tát Thanh văn, duyên giác, thánh hiền Chí thành cầu xin sám hối Bao nhiêu lầm lỡ triền miên Xin lấy cam lồ tịnh thủy Tưới lên dập tắt não phiền Xin lấy con thuyền chánh pháp Đưa con vượt nẻo oan khiên Xin nguyện sống đời tỉnh thức Học theo đạo lý chân truyền. Thực tập nụ cười hơi thở Sống đời chánh niệm tinh chuyên. O - Đệ tử xin nguyền trở lại Sống trong hiện tại nhiệm mầu Vườn tâm ươm hạt giống tốt Vun trồng hiểu biết, thương yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu Tập nhìn tập hiểu thật sâu Thấy được tự tánh các pháp Thoát ngoài sinh tử trần lao Nguyện học nói lời ái ngữ Thương yêu, chăm sóc sớm chiều Đem nguồn vui tới mọi nẻo Giúp người vơi nỗi sầu đau Đền đáp công ơn cha mẹ Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Tín thành tâm hương một nén Đài sen con nguyện hồi đầu Nguyện đức từ bi che chở Trên con đường đạo nhiệm mầu Nguyện xin chuyên cần tu tập Vuông tròn đạo quả về sau.

  9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Tụng kinh tu tập, phước tăng, Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi. Nguyện cho tất cả trời người, Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm. O Nguyện trừ ba chướng trầm luân, Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương. O Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương, Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh, Hoa cười, chứng ngộ vô sanh, Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O Nguyện đem công đức tạo thành, Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, Rải ban hạnh phúc muôn nơi, Giúp người giác ngộ, an vui đạo mầu. (3 xá)

  10. PHỤC NGUYỆN Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật O Nam-mô Đương lai Di-lặc tôn Phật O Giao thừa mừng đón lễ Tân Xuân, Mừng Phật Di-lặc giáng cõi trần Mở pháp độ đời, xa khổ ải An vui, hạnh phúc khắp muôn dân. O Năm mới an khang cung chúc, Đầu xuân phước thọ chào mừng. Mạch đạo lưu chuyển không ngừng, Dòng đời đổi thay chẳng dứt. O Phật từ quảng đại Chánh pháp nhiệm mầu Xin hộ độ cho: Mọi người biết tu học điều lành Bốn biển được mưa hoà, gió thuận Thế giới hoà bình, không còn khủng bố, tai ương Đất nước phát triển, có thêm tự do, bình đẳng. Thiên nhiên được con người bảo vệ Động vật sống trong sinh thái hài hoà Trí tuệ chiếu soi, cuốn đi não phiền, nghiệp chướng Từ bi tưới mát, rửa sạch thù hận, khổ đau Nhà nhà được com no, áo ấm Chốn chốn thấm Phật pháp, an vui Mọi người thương nhau như ruột thịt Tu tập tinh tấn, tiến bộ đạo đức tâm linh Hành trì miên mật, chuyển hoá ba độc trần cấu Trang nghiêm Tịnh độ tại chốn Ta bà Đóng góp Phật sự làm hưng thịnh Tam bảo Chúng con kính nguyện: O Tạo thêm công đức, tiêu bớt tội khiên, Phủi sạch não phiền, trau dồi trí tuệ. Học đạo tứ đế, tu hạnh nhất thừa, Tinh tấn sớm trưa, cầu thành Phật đạo. (Đại chúng cùng niệm) Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá)

  11. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU (Đại chúng chấp tay cùng tụng và cùng lạy) Con xin nương tựa Phật, Bậc Phước Trí Viên Thành, Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) O Con xin nương tựa Pháp, Nguồn tuệ giác, từ bi, Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) O Con xin nương tựa Tăng, Đoàn thể sống an vui, Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy)

Bài viết tiêu biểu
Nhận Tin Bài Mới

Lượt truy cập
 • 8
 • 14013
 • 3,239,451