Lượt xem: 2165

Nghi Thức Phóng Sinh

Mã sản phẩm : nghithucphongsinh

Chủ sám thắp ba cây hương, thành tâm chú nguyện loài hữu tình

$0.00
Số lượng:

  1. NGUYỆN HƯƠNG (Chủ sám thắp ba cây hương, thành tâm chú nguyện loài hữu tình) Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật Đệ tử chúng con (nêu tên và pháp danh), ngày lành tháng tốt, noi gương đức Phật, học hạnh từ bi, phóng sanh cứu vật. Ngưỡng nguyện Tam bảo xót thương gia hộ các loài hữu tình, khi hết kiếp này, sanh làm thân người, gặp được Phật pháp, bỏ tham sân si, tu các hạnh lành, sống trong hạnh phúc. Cầu cho chúng con và các chúng sinh nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm an lạc, sở nguyện tuỳ tâm, cát tường như ý. Nam-mô Tiêu Nghiệp Chƣớng Bồ-tát  

  2. CHƠN NGÔN GIA TRÌ - Án lam xoá hoa (7 lần)  - Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)  - Án ma ni bát di hồng (3 lần)

  3. KỆ GIẢI NGHIỆP Do nhiễm đắm ái tham làm gốc, Nên làm loài thú vật khổ đau. Thành tâm, sám hối, hồi đầu, Hiện tiền hết tội, kiếp sau an nhàn. Nay gặp Phật phước lành tăng trưởng, Nghe kệ kinh, nghiệp chướng tiêu tan. Quy y Tam bảo thành tâm, Nghiệp lồng, lưới, chậu nhẹ nhàng thoát thân. Loài chở nặng, lầm than bao nỗi, Giống mang lông, đầu đội sừng dài, Không còn khổ luỵ, nạn tai, Hưởng bao lợi lạc, tháng ngày bình an. Mong thế giới của hàng chim, thú Loài côn trùng, sâu bọ nhỏ nhoi, Sống thời mạnh khoẻ, được nuôi, Thác thời hoá kiếp làm người tự do. Cầu sinh loại trong vòng ba cõi, Theo đạo vàng, thoát khỏi khổ đau. Thực hành chánh pháp nhiệm mầu, Hôm nay hạnh phúc, ngày sau an lành. Nam mô Thập Phƣơng Thƣờng Trú Tam Bảo (3 lần)

  4. QUY Y VÀ SÁM HỘI Quy ngưỡng Phật, bậc phước trí vẹn toàn, giúp hữu tình giải phóng khổ đau. Quy ngưỡng Pháp, nguồn tuệ giác từ bi, giúp hữu tình sống trong hạnh phúc.  Quy ngưỡng Tăng, đoàn thể sống thanh cao, giúp hữu tình tinh tấn chuyển nghiệp. Hữu tình đã tạo bao nghiệp ác, Đều do nguồn gốc tham, sân, si Ý, thân, ngôn ngữ dấy hành vi Hữu tình hồi tâm mong chuyển nghiệp. Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát (3 lần)  

  5. KỆ PHÓNG SANH Trời đất tự do cảnh bạt ngàn, Lưới giăng, bẩy bắt... thảy tiêu tan. Như Lai phù hộ không thù hận, Hộ Pháp gia trì mãi mạnh an. Thú chạy, chim bay về núi thẳm, Cá bơi, rùa lặn hướng sông nguồn. Muôn loài hết nghiệp giam cầm khổ, Hạnh phúc, hoà bình khắp thế gian. Án, linh cảm hồng phấn tra (3 lần)

  6. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN Ly bà ly bà đế. Cầu ha cầu ha đế. Đà ra ni đế. Ni ha ra đế. Tỳ lê nễ đế. Ma ha dà đế. Chơn lăng càn đế, ta bà ha (3 lần)

  7. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Án khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. (3 lần)  Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ tát  

  8. NGUYỆN AN LÀNH Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời thường an lành, Tất cả các thời đều an lành, Xin Phật từ bi thường gia hộ. O Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời thường an lành, Tất cả các thời đều an lành, Cúi xin Tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời thường an lành, Tất cả các thời đều an lành, Cúi xin Hộ Pháp thường gia hộ. Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát

  9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Phóng sanh cứu vật phước tăng, Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi. Nguyện cho tất cả trời người, Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm. Nguyện trừ ba chướng trầm luân, Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng. Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương. Nguyện đem công đức tạo thành, Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, Rải ban hạnh phúc muôn nơi, Giúp người giác ngộ, an vui đạo mầu. (3 xá)

  10. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU Hữu tình nương tựa Phật, Bậc Phước Trí Viên Thành, Cầu tất cả chúng sanh Giác ngộ, phát tâm lành. (1 xá)  Hữu tình nương tựa Pháp, Nguồn tuệ giác, từ bi, Cầu tất cả chúng sanh Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 xá) Hữu tình nương tựa Tăng, Đoàn thể sống an vui, Cầu tất cả chúng sanh Hòa hợp, thương mến nhau. (1 xá)

  Tags:
Bài viết tiêu biểu
Nhận Tin Bài Mới

Lượt truy cập
 • 7
 • 1493
 • 6,199,457